Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden

 • Artikel 1.1 Deze algemene voorwaarden vormen de basis waarop Get the best grafische dienstverlening verzorgt voor de opdrachtgever zoals geadverteerd op de website Get the best (lees ook: website) en in andere promotionele middelen.
 • Artikel 1.2 Get the best behoudt het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of aan te vullen naar eigen inzicht. De nieuwe algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de website.
 • Artikel 1.3 Op het moment dat een opdrachtgever gebruikmaakt van de website, een account aanmaakt, een order plaatst of een van de diensten gebruikt, betekent dit dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 • Artikel 1.4 Door een order te plaatsen geeft de opdrachtgever aan dat hij zich uitsluitend laat leiden door de algemene voorwaarden zoals deze hier zijn weergegeven.
 • Artikel 1.5 Get the best doet haar best ervoor te zorgen dat alle informatie op de website foutloos en accuraat wordt weergegeven, maar behoudt het recht om de inhoud en de informatie op de website op elk moment aan te passen. Alle informatie op de website wordt aangeboden in de staat waarin Get the best zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Artikel 2. Dienstverlening

 • Artikel 2.1
  • Vrijstaand maken (alfa kanalen met behulp van uitknippaden)
  • Retoucheren
  • Styling
  • Kleurbewerking

  Get the best werkt altijd op een niet-destructieve manier, met behoud van de originele specificaties van het (de) bestand(en) en voegt haar dienstverlening toe aan het originele bestand, tenzij anders aangegeven (en akkoord bevonden door Get the best) door de opdrachtgever in de accountvoorkeuren.

 • Artikel 2.2 Get the best voert de dienstverlening uit met behulp van de standaard software en methoden zoals die gebruikelijk zijn in de prepress-industrie.
  • Artikel 2.2.1 De opdrachtgever biedt een grafisch bestand of meerdere bestanden aan via Get te hebst. De bestandsformaten die standaard worden geaccepteerd zijn: JPEG en PNG-24.
  • Artikel 2.2.2 Bij het binnenkomen van een opdracht zal Get the best automatisch de aangeleverde bestanden controleren en de capaciteit bepalen om de opdracht aan te kunnen nemen. Bovendien zal Get the best de complexiteit welke door de klant is opgegeven, controleren en op juistheid beoordelen. Het systeem zal de opdrachtgever te kennen geven of de opdracht wordt geaccepteerd. Indien er geen acceptatie plaatsvindt, wordt de order geannuleerd en het betaalde bedrag terug gestort. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een email.
  • Artikel 2.2.3 Get the best houdt de opdrachtgever via e-mail op de hoogte over de voortgang en laat weten wanneer het eindproduct gereed is in het systeem voor verdere verwerking. De opdracht status is ook te volgen op het dashboard. Indien gereed zal de opdracht ook vanaf het dashboard kunnen worden gedownload.
 • Artikel 2.3 Get the best houdt zich het recht voor om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren. Get the best accepteert geen afbeeldingen van pornografische aard.
 • Artikel 2.4 Het annuleren van een opdracht is mogelijk indien dit binnen 60 minuten na het ingeven van de opdracht kenbaar is gemaakt aan Get the best. Na die tijd zal de opdracht automatisch worden verwerkt en kan er geen annulering meer worden gedaan.
 • Artikel 2.5 Levertijden, zoals die staan aangegeven op de website zijn richttijden en Get the best kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen. Get the best is ook niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door zaken die buiten de macht van Get the best liggen. Get the best zal de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van een eventuele vertraging. De betaling blijft verschuldigd aan Get the best, zelfs als deze haar afspraken omtrent geadverteerde levertijden niet kan nakomen binnen redelijke termijn. Artikel 2.6 Alle prijzen en tarieven zoals deze staan vermeld op de website, kunnen zonder opgaaf of aankondiging worden gewijzigd om prijsstijgingen voor Get the best te compenseren. Get the best zal er alles aan doen om eventuele prijsstijgingen duidelijk onder de aandacht te brengen van de opdrachtgever, voordat deze een opdracht plaatst.
 • Artikel 2.7 Get the best streeft er naar legitieme creditkaarteigenaren en/of mensen die gebruikmaken van de geboden betaalmethodes zoals in artikel 2.2.3 is beschreven te beschermen tegen fraude en oplichting. Get the best zal daarom altijd aangifte doen bij de relevante autoriteiten als blijkt dat iemand onrechtmatig gebruikmaakt van een betaalmethode.

Artikel 3. Garantie en Aansprakelijkheid

 • Artikel 3.1 De opdrachtgever verklaart dat alle gegevens die aan Get the best worden aangeboden om een aankoop te doen of een opdracht te plaatsen bij Get the best juist zijn en dat de tegoeden of middelen om die tegoeden aan te schaffen eigendom van de opdrachtgever zijn. Get the best houdt zich het recht voor om deze gegevens te controleren, voordat werkzaamheden of de eindproducten worden geleverd.
 • Artikel 3.2 Als enig alfakanaal of uitknippad niet geheel aan de verwachtingen voldoet, zal Get the best dat, indien zij het met de opdrachtgever eens is, kosteloos opnieuw leveren. Get the best zal uitsluitend op deze manier tegemoetkomen naar de opdrachtgever toe en zal nooit op een andere manier schadeloosstellen. Get the best doet dit uitsluitend als blijkt dat de schade is ontstaan door toedoen van Get the best en accepteert geen enkele aansprakelijkheid als de schade op een andere manier is ontstaan of als de schade is ontstaan ondanks strikte naleving van de instructies van de opdrachtgever.
 • Artikel 3.3 Iedere eis tot schadeloosstelling als gevolg van een defect of foutief bestand, dient binnen 7 dagen bij Get the best bekend te worden gemaakt. Na deze periode gaat Get the best ervan uit dat de opdrachtgever de eindproducten accepteert.
 • Artikel 3.4 Get the best doet alle mogelijke moeite om ervoor te zorgen dat de website te allen tijde toegankelijk blijft. Desondanks kan Get the best geen garantie geven dat de website continu en foutloos zal werken. Get the best is niet aansprakelijk indien de website (tijdelijk) niet werkt.
 • Artikel 3.5 Get the best sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
 • Artikel 3.6 Het totale maximum aan aansprakelijkheid in relatie tot een geplaatste opdracht zal nooit meer bedragen dan de waarde van de opdracht of het bedrag betaald aan Get the best in relatie tot de opdracht. Niets in deze voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als een uitzondering op de aansprakelijkheid zoals geformuleerd in artikel 3 en verder.

Artikel 4. Eigendomsrecht

 • Artikel 4.1 De opdrachtgever verklaart dat opdrachtgever of gemachtigde is geautoriseerd om Get the best opdrachten en de daartoe behorende grafische bestanden te verstrekken. De opdrachtgever garandeert dat de door hem aangeboden opdrachten en daartoe behorende grafische bestanden respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maken op (intellectuele) (eigendoms-)rechten van derden, dan wel in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en de opdrachtgever vrijwaart Get the best volledig tegen alle mogelijke aanspraken ter zake.
 • Artikel 4.2 De naam Get the best is geregistreerd als merknaam van Get the best en mag niet gebruikt worden zonder daar vooraf schriftelijke goedkeuring voor ontvangen te hebben. Alle andere merknamen die gebruikt worden op de website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
 • Artikel 4.3 Na betaling en vervolgens het downloaden van het eindproduct betreffende de opdracht, zal Get the best automatisch het eigendomsrecht overdragen aan de opdrachtgever. Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden, blijven de rechten in handen van Get the best.

Artikel 5. Privacyverklaring

 • Artikel 5.1 Voordat de eerste opdracht geplaatst wordt, moet de opdrachtgever zich registreren met zijn (bedrijfs-)naam, e-mailadres en andere persoonlijke en/of zakelijke gegevens, die voor Get the best nodig zijn om de opdrachten goed te kunnen verwerken.
 • Artikel 5.2 Get the best gebruikt deze gegevens uitsluitend voor correspondentie, ondersteuning met betrekking tot de opdrachten en om marketingactiviteiten en nieuwsbrieven omtrent Get the best te communiceren. De opdrachtgever kan zich altijd afmelden door een e-mail te sturen naar getthebestshop@gmail.com
  .
 • Artikel 5.3 Alle gegevens die de opdrachtgever verstrekt aan Get the best worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor eigen doeleinden. Get the best zal de gegevens nooit aan derden verkopen of overdragen, met uitzondering van bedrijfsmatige zaken.

Artikel 6. Veiligheid

 • Artikel 6.1 De opdrachtgever verklaart verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van zijn computersystemen, hardware, software en bestanden of die van derde partijen die toegang hebben tot zijn computersystemen. Verder verklaart de opdrachtgever verantwoordelijk te zijn voor het virus vrij, worm vrij, Trojan vrij of anderszins vrij te zijn van kwaadaardige codes van de bestanden die hij uploadt naar of downloadt van de website.
 • Artikel 6.2 Get the best zal adequate beveiligingsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde partijen geen toegang hebben tot de gegevens die elektronisch naar haar of de website of vanuit haar of de website worden verzonden. Desondanks kan Get the best dit niet garanderen en is dus niet aansprakelijk als het wel gebeurt. Hieruit volgende accepteert de opdrachtgever het risico dat ongeautoriseerde partijen mogelijk toch gegevens onderscheppen of gebruiken.
 • Artikel 6.3 Get the best gebruikt cookies om gebruikers van de website te registreren en om de website te personaliseren voor deze gebruikers. Get the best verzamelt gebruikersinformatie om het mogelijk te maken de diensten en producten uit te voeren.

Artikel 7. Verboden

Het is verboden om:

 • Artikel 7.1 Het proberen toegang te verkrijgen tot, aanpassen van of gebruikmaken van niet-openbare gedeelten van het computersysteem vanGet the best of diens toeleveranciers en partners.
 • Artikel 7.2 Het proberen, aftasten, onderzoeken van de zwakke punten van het computersysteem van Get the best, haar netwerk of het omzeilen van de toegangscontrole en beveiligingsmaatregelen.
 • Artikel 7.3 Het proberen te ontcijferen, ontleden, demonteren van enig stuk of van of het gehele systeem van Get the best, benodigd om de diensten te leveren.
 • Artikel 7.4 Het proberen zich in te mengen met de toegangscontrole van iedere gebruiker, gastheer, netwerk, inclusief, maar niet uitsluitend, door een virus te versturen of het overladen, overstromen, spammen of het met e-mail bombarderen van Get the best.
 • Artikel 7.5 Zich voor te doen als iemand anders of voor te doen als verbonden te zijn aan een bedrijf of organisatie, terwijl dit niet het geval is.

Artikel 8 . Vertrouwelijkheid

 • Artikel 8.1 Beide partijen komen overeen dat alle informatie van vertrouwelijke aard (inclusief bedrijfsgeheimen en informatie met een zakelijk belang) die door de ene partij openbaar wordt gemaakt aan de andere partij, niet gebruikt mag worden voor eigen gebruik of voor openbaarmaking, zonder daar vooraf schriftelijke toestemming voor te hebben ontvangen. Uitzondering hierop is informatie die bekend staat als openbare informatie.

Artikel 9. Overige

 • Artikel 9.1 Get the best zal persoonlijke en zakelijke gegevens nooit doorgeven aan derden, zonder daarvoor vooraf toestemming voor te vragen. Get the best gebruikt de vergaarde informatie uitsluitend voor eigen promotie en marketingdoeleinden en voor het uitvoeren van opdrachten.
 • Artikel 9.2 Rechten en plichten zoals deze zijn omschreven in de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever en kunnen niet worden overgedragen aan derde partijen.
 • Artikel 9.3 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden volgens een uitspraak van een rechtbank nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.
 • Artikel 9.4 Geen van beide partijen zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het breken van de algemene voorwaarden, indien sprake is van overmacht.
 • Artikel 9.5 Uitspraken door de rechter gedaan op een bepaald punt uit de algemene voorwaarden geven geen recht om deze uitspraken ook toe te passen op volgende overtredingen van hetzelfde punt of een ander punt uit de algemene voorwaarden.
 • Artikel 9.6 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De opdrachtgever verklaart de uitspraken van de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank te accepteren.

Artikel 10. Geschil

 • Artikel 10.1 In het geval van een geschil tussen de opdrachtgever en Get the best, zal Get the best een onafhankelijk oordeel vragen aan een door Get the best aan te wijzen expert over de vraag of een grafisch bestand correct verwerkt is of dat het opnieuw moet worden verwerkt. In het geval dat de expert besluit dat het bestand opnieuw moet worden verwerkt, zal Get the best dat kosteloos opnieuw verwerken. In het geval dat de expert besluit dat het bestand correct verwerkt is, dan blijft de betalingsverplichting bestaan.